Общо отчетно-изборно събрание

На основание чл.15 ал.1 от ЗНЧ и чл.18 ал.2 от Устава Настоятелството на НЧ „Ал. Константинов 1884” гр. Провадия ВИ КАНИ на редовно Общо отчетно-изборно събрание, което ще се състои на 18 май 2020 г. от 18:00 ч. в зрителната зала на Читалището с дневен ред: 1. Доклад за дейността на читалището през мандат 2017-2020 г.; 2. Финансов отчет за 2019 г. Приемане бюджет и членски внос на читалището за 2020 г.; 3. Доклад на проверителната комисия; 4. Приемане на Насоки за развитието на НЧ”Ал. Константинов 1884” през 2020 г.; 5. Избор на ръководни и контролни органи на Читалището; Регистрация на членовете ще започне от 17:30 ч. При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, на същото място от 19:00 ч. Събранието ще се състои съгласно указанията на министъра на културата, при спазване на физическа дистанция (минимум 1,5 м.) един от друг и със задължителните лични предпазни средства (поставена защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.), които се използват съгласно препоръките в приложение № 3 от заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, при спазване на пропускателен режим и след дезинфекция на ръцете. Ще се създаде организация за контрол на входа за членовете, с цел недопускане струпване на хора и спазване на дистанция. Движението ще се осъществява еднопосочно, като се влиза пред централния вход и се напуска сградата през страничните входове на читалището.
Share