Покана за редовно общо отчетно събрание на Читалището

На основание чл.15 ал.1 от ЗНЧ и чл.18 ал.2 от Устава

Читалищното настоятелство

ВИ  КАНИ 

на редовно Общо отчетно събрание, което ще се състои на 28 март 2022г. от 18:00 ч.

в зрителната зала на читалището

с дневен ред:

1.Доклад за дейността на читалището през 2021 г.;

2. Годишен финансов отчет за 2021 г. Приемане бюджет и членски внос за 2022 г.;

3.Доклад на проверителната комисия;

4.Приемане на Насоки за развитието на НЧ”Ал. Константинов 1884” през 2022 г.; 

При липса на кворум събранието ще се проведе същия ден, на същото място от 19:00 ч. 

Материалите за събранието са на разположение на членовете на  Общото събрание в Читалището. 

10.03.2022 г.                                                           гр.Провадия

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *