У С Т А В

на Народно читалище „Алеко Константинов 1884” – гр. Провадия

 

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С този устав се уреждат устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на Народно читалище „Алеко Константинов 1884” гр. Провадия.

Чл.2. (1) Читалището е самоуправляващо се културно – просветно сдружение, което изпълнява и държавни  културно – просветни задачи в съответствие с действащото законодателство.

(2) Народно читалище „Алеко Константинов 1884” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейност в обществена полза, вписано в регистъра на Варненския окръжен съд.

Чл.3. Народно читалище „Алеко Константинов 1884” е със седалище гр. Провадия и адрес на управление ул. “Цар Освободител” № 67.

Чл.4. Читалището има самостоятелна банкова сметка, знак и печат.

Чл.5. В дейността на читалището могат да участват всички граждани  без ограничения на възраст, пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

 

ГЛАВА ВТОРА ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

 

Чл.6. Целите на читалището са да задоволяват потребностите на гражданите свързани с:

1.Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в гр. Провадия;

2.Запазване на обичаите и традициите на българския народ;

3.Разширяване знанията на гражданите и подрастващите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и  културата;

4.Възпитаване, утвърждаване на националното самосъзнание в населението;

5.Осигуряване на достъп до информация;

6.Повишаването на квалификацията и информираността на всички звена от обществено – политическия, социално – икономическия и културния живот в гр. Провадия;

7.Разработване проекти за бъдещото развитие на читалището  в областта на културата, информационните технологии, културния туризъм, защитата на околната среда и биологичното разнообразие, опазване на културно – историческото наследство, спорта, на основата на идеи от обществена значимост;

8.Предоставя условия за обучение и развитие на възможно най-широк кръг потребители, включително групи и отделни граждани  в неравностойно положение, от различни етноси и религия,  социално слаби, безработни, зависими, младежи и деца.

9.Подпомага реалното въвличане на децата и младите хора в обществените процеси чрез развитие на техния личностен, творчески и граждански потенциал. 

10.Стимулира активния живот и участието на хора от третата възраст в обществените процеси като работи заедно с и за тях.

11.Съдейства за създаване на благоприятна среда за обмен на знания и опит между поколенията.

12.Стимулира и установява доброволчеството като ценност и като форма за идентифициране, огласяване и посрещане на различните нужди на обществото. Привлича и мотивира гражданите за полагане на доброволен труд.

13.Участва активно в развитието на местни структури за борба с безработицата и социалното неравенство.

14.Предоставя условия за обучение,  развитие и  интеграция на хората с увреждания, на тяхната, трудова и социална адаптация, придобиване на умения за самостоятелен живот, рехабилитация, арт-терапия, запознаване с културното наследство в страната, посещения на културни мероприятия, организирането на мероприятия с публична изява, като фестивали, концерти, спектакли, пленери, художествени изложби и други такива.

Чл.7. Читалището може да развива всякакви разрешени от закона дейности, осъществяващи целите и задачите му, чрез: 

1.уреждане и поддържане на библиотека, читалня, фото-, фоно- филмо- и видеотека, както и създаване и поддържане на електронна информационна мрежа;

2.развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

3.организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видео показ, празненства, концерти, чествания, изложби, конкурси и младежки дейности;

4.събиране и разпространяване на знания за родния край;

5.създаване и съхраняване на музейни колекции, съгласно ЗКН;

6.предоставяне на компютърни и интернет услуги;

7.организиране на професионално обучение, семинари, курсове, дискусии и други подобни образователни мероприятия, насочени към повишаване нивото на познанията, управленските умения на читалищните екипи, държавните  и общински институции, бизнеса, отделни граждани;

8.Разработване на схеми и проекти, свързани с развитието на местните общности, съвместно с държавните, общинските и обществени институции и самостоятелно.

Чл.8. Читалището може да развива издателска, консултантска, преводаческа, информационна, посредническа и всяка допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната дейност, в съответствие с действащото законодателство, като приходите от нея способстват за постигане на целите на читалището.

Чл.9. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано имущество възмездно или безвъзмездно:

1.за хазартни игри и нощни заведения;

2.за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3.за постоянно ползване от политически партии и организации;

4.на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

Чл.10. Читалището може да се сдружава за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на ЗНЧ.

 

ГЛАВА ТРЕТА ЧЛЕНСТВО

 

Чл.11. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:

1.действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, редовно плащат членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани;

2.спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.

(3) Колективните членове съдействат за осъществяване целите на читалищата, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

1.професионални организации;

2.стопански организации;

3.търговски дружества;

4.кооперации и сдружения;

5.културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

(4) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за читалището. Те се избират от общото събрание с обикновено мнозинство по предложение на настоятелството.

Чл.12. (1) Приемането на действителни и колективни членове става с писмено заявление до настоятелството. Членството възниква след решение на настоятелството.

 (2) Приемът на нови членове се прекратява два месеца преди провеждането на общи отчетно-изборни събрания на читалището. Членството на подалите молби през този период се разглежда веднага след провеждане на отчетно-изборното събрание.

Чл.13. Членството в читалището се прекратява по решение на Общото събрание при следните случаи:

-при не плащане на членски внос

-при отказ от участие в дейността на читалището

-по молба на лицето

-при грубо нарушаване на устава, непристойно поведение уронващо авторитета  и доброто име на читалището, посегателство върху имуществото на читалището

Чл.14. Действителните и колективните членове плащат членски внос определен от Общото събрание.

Чл.15. Органи на читалището са общото събрание, настоятелството и проверителната комисия.

Чл.16. (1) Върховен орган на читалището е общото събрание.

(2) Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

Чл.17. (1) Общото събрание:

1.изменя и допълва устава;

2.избира и освобождава членовете на настоятелството, проверителната комисия и председателя;

3.приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на читалището;

4.изключва членове на читалището;

5.определя основни насоки на дейността на читалището;

6.взема решение за членуване или за прекратяване на членството в читалищно сдружение;

7.приема бюджета на читалището;

8.приема годишния отчет до 30 март на следващата година;

9.определя размера на членския внос;

10.отменя решения на органите на читалището;

11.взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината;

12.взема решение за прекратяване на читалището;

13.взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Чл.18. (1) Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и кой го свиква. Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на вратата на читалището и на други общодостъпни места в общината, където е дейността на читалището, трябва да бъде залепена поканата за събранието.

(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалището. При липса на кворум събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

(4) Решенията по чл. 17, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(5) Две трети от членовете на общото събрание на народното читалище могат да предявят иск пред окръжния съд по седалището на читалището за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава.

(6) Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(7) Прокурорът може да иска от окръжния съд по седалището на читалището да отмени решение на общото събрание, което противоречи на закона или устава, в едномесечен срок от узнаване на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. 

Чл.19. (1) Изпълнителен орган на читалището е настоятелството, което се състои от седем членове, избрани за срок до 3 години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) Настоятелството:

1.свиква общото събрание;

2.осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3.подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му;

4.подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на читалището;

5.назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика;

(3) Настоятелството взема решение с мнозинство повече от половината на членовете си. Настоятелството може да вземе решение и без да се провежда заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всичките му членове.

Чл.20. (1) Председателят на читалището се избира от общото събрание за срок до 3 години, измежду членовете на настоятелството с опит като настоятел най-малко един мандат и е член на читалището най – малко от три години.

(2) Председателят:

1.организира дейността на читалището съобразно закона, устава и решенията на общото събрание;

2.представлява читалището;

3.свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание;

4.отчита дейността си пред настоятелството;

5.сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа решение на настоятелството.

Чл.20 а. (1) Секретарят на читалището:

1.организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2.организира текущата основна и допълнителна дейност;

3.отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4.представлява читалището заедно и поотделно с председателя;

5.участва със съвещателен глас в заседанията на настоятелството, ако не е избран за негов член;

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

(3) Секретарят е в трудовоправни правоотношения с читалището, които се уреждат съгласно КТ;

Чл.21. (1) Проверителната комисия се състои най-малко от трима членове, избрани за срок до 3 години.

 (2) Членове на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

 (3)Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазване на закона, устава и решенията на общото събрание.

(4) При констатирани нарушения проверителната комисия уведомява общото събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление и органите на прокуратурата.

Чл.22. Не могат да бъдат избирани за членове на настоятелството и на проверителната комисия, и за секретари лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер.

Чл.22 а. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на съответното читалище.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.23. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл.24. Читалището набира средства от следните източници:

1.членски внос;

2.културно-просветна и информационна дейност;

3.субсидия от държавния и общинските бюджети;

4.наеми от движимо и недвижимо имущество;

5.дарения и завещания;

6.други приходи.

Чл.25. (1) Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

 (2) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл.26. Недвижимото и движимото имущество, собственост на читалището, както и приходите от него не подлежат на принудително изпълнение освен за вземания, произтичащи от трудови правоотношения.

Чл.27. (1) Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание.

(2) Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината.

Чл.27 а. (1) Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета предложения за дейността на читалището през следващата година, приети на заседание на настоятелството.

 (2) Кметът на общината внася направените предложения в общинския съвет, който приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината.

 (3) Програмата по ал. 2 се изпълнява от читалището въз основа на финансово обезпечени договори, сключени с кмета на общината.

 (4) Председателят на читалището представя ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година.

 

ГЛАВА ПЕТА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.28. Читалището може да бъде прекратено съгласно разпоредбите на чл. 27 от ЗНЧ.

 

ГЛАВА ШЕСТА АДМИНИСТРАТИВНО – НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.29. Прилагат се административно наказателните разпоредби по чл. 31, чл.32, чл. 33 и чл. 34 от ЗНЧ.

Чл.30. За неуредените в настоящия устав и ЗНЧ случаи се прилага Законът за юридическите лица с нестопанска цел.