ЗА НАС

Читалище „Алеко Константинов 1884” е гражданска организация, регистрирана по Закона за народните читалища, вписана в регистъра към Министерството на културата под № 2475 и Закона за юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност, вписана в регистъра на сдруженията с нестопанска цел под №45, по ф.д. №4034 от 1997 г., осъществяващо дейности, свързани с културното, образователното, информационното и комуникационното развитие на местните общности.

Читалището реализира дейността си в съгласие със своите програмни цели:

Утвърждаване на гражданското общество като източник на социален капитал;

Разпространение на духовни и културно-просветни ценности;

Подпомагане на културното и творческо развитие, обогатяване на социалната и образователна дейност;

Повишаването на квалификацията и информираността на всички звена от обществено - политическия, социално - икономическия и културния живот в гр. Провадия;

Подпомагане и развитие на младежки дейности;

Подпомагането на социално затруднени и маргинализирани обществени групи;

Осигуряване на достъп до информация.

sgrada_nigth

Ако имате нужда от нашата помощ

Библиотека

knigi_1

Разполага с голям избор на заглавия от всички жанрове. 

Библиотеката предоставя ресурси и услуги чрез различни канали на комуникация, за да удовлетвори потребностите на отделните лица и групи от образование, информация и личностно развитие, в това число от развлечение и занимания през свободното време.