Професионално обучение

ЦПО към Асоциация „Съвременни читалища“ притежава лиценз  200612327 издаден от Националната агенция за професионално образование и обучение за провеждане на обучения по 37 специалности от 24 професии в 15 професионални направления.

Асоциация „Съвременни читалища“ (АСЧ) бе одобрена за доставчик на обучителни услуги по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“ съгласно чл. 7, ал. 2 на ПМС 251/21.10.2009 г. Това ни дава възможност като учебна база да предоставяме професионално обучение и обучение по ключови компетентности на заети и безработни лица при прилагане на широко рекламирания напоследък ваучерен механизъм.

НЧ „Ал. Константинов 1884” като учебна база на АСЧ към 2020 г. са обучени 402 граждани, които повишиха своята компетентност по английски език и компютри или професионална квалификация по професиите „Оператор на компютър”, „Офис-секретар”, „Работник в озеленяването” и „Библиотекар”, сред които 11 колеги библиотекари от читалищните библиотеки в община Провадия.

Shopping Basket